In Conversation

Public art located at the Summer Street Parkade

 Kjipuktuk / Halifax, Nova Scotia

ABOUT THE PROJECT

In Conversation is a public art project by Andrea Tsang Jackson with stories from or about Ida Simon, Daurene Lewis & Rose Fortune, Annie-Rose & Gérard Deveau, Mary MacLean, and other unknown makers.

Read more about the project in your preferred language.

Mi'kmaw

Etlewistue’k wjit na amalitaqney lukwaqn Andrea Tsang Jacksonewey aqq wiaqiw aknutmaqnn wejiaql kisna wjit Ida Simon, Daurene Lewis & Rose Fortune, Annie-Rose aqq Gérard Deveau, Mary MacLean aqq ktikik mu kejiaqik. Toqa’toql telqamiksuti aqq amalitekemk, e’wk ta’n i’tlinqatmi’tij wutapaqnual wenik na ta’n mu amalwikasik siki’kn wjit aknutmn mimajuinu’k telitpia’ti’tip aqq aknutmaqnmual.

Ula kisitasikip etlinqatmi’tij wutapaqnual na amskwesewey lukwaqn kaqi’sipunqik tli-pkija’tasitew ula QE2 Health Sciences Centre, Kjipuktuk. Etek kikjuk Citadel Hill, No’pa Sko’sia Museum aqq Halifax Common, ula wutapaqno’kuom e’wtaqq piamiw 14,000 mimajuinu’k ta’n emittukutijik te’sikiskik ksinukowinuo’kuomk. Amalitaqn wiaqa’tasik ewi’katasikeweyiktuk aqq telmilamu’k maqamikew telitasik ula ewi’katmi’tij.

Amalitaqn wejitasik tapu’kl koqoe’l: No’pa Sko’sia’we’l qaske’jkl aqq amalwikasikl seyeknn ta’n wejimajiaqa’lkwi’titl pukwelkl piluamu’kl i’tlitasikipnn. Qaske’jkl na kelnmi’tij ula welnastek seyekn aqq toqa’titl pkesiknn maqamikewe’l aknutmaqnn ta’n mu teli skmatasinukip. Seyekne’l napwi’kiknn wesua’tu’tij kisite’taqnn ta’n apjiw apje’jkl kjitmiw – ta’n telitasikl wpitne’l lukwaqnn, ankaptmik apjiw ta’n i’tlitu’tip “e’pituey lukowaqn” — aqq me’ aji maqitasikl. Ula newte’; teluisik In Conversation, ankaptik ta’n nuji-amalitekelitl telnmitoql e’tasiw a’tukwaqnn wjit teli amalitekemk No’pa Sko’sia.

E’tasiw wen ta’n kis tlitpiet aqq ta’n telo’tk telqamiksuti na newtamuksit. Nuji-amaliteket pipanimapni weni aqq ilpanuijkatkipnn asukom keknue’kl a’tukwaqnn, wiaqiw elt newte’ wjit nekm:

 • Ida Simon: Elapska’taqn aqq Pitu’kwan. Ida na eltoql sa’q telitasikipnn L’nu’pisuaqnn aqq kisi iliapnn wejkwa’taqnik telitasilipnn L’nue’l elapska’tasitl pitu’kwann wjit No’pa Sko’sia Museum e’wanew kekina’muemk.
 • Daurene Lewis aqq Rose Fortune: Mestikiki’sawemk. Ms. Daurene aqq kantakwe’skal Loyalistal wetapeksitl Rose Fortune-al nikanusewipnik utanmual. Ta’n telitu’tij seyekne’l amalitaqnmual na wejiaq ta’n tel keknue’k wejkwa’taqnikmuow.
 • Annie-Rose aqq Gérard Deveau: Naqsunk elia’tiji Chéticamp. Deveau-aq na naqsunk elia’tipni amaliteke’titek aqq mawi-nta’lukwepnik naqsuney lukwaqn 1970’sek,80’sek aqq 90’sek.
 • Mary MacLean: Kajjimeney Misekn kiskaja’tumk. Mary na etlikwep Unama’kik aqq kisite’tkip Kajjimeney Misekney mawita’mk.
 • Mu kejiat ta’n wen kisitekep: Wenjuey ta’n wikuaq etlikiskaja’tu’tip misekn eltaqte’mik. Wejinapukwasik  mawi sa’qewey Wenjuey amalkna’simkewey ula No’pa Sko’sia Museum etli mawa’tasikl koqoe’l.
 • Andrea Tsang Jackson: Seyekne’l aqq Lukowaqn. Andrea wniskamijl, wsukwisl aqq wklamuksisl, aqq elt nekm msit na’tali e’wmi’titl seyeknn, netui’skemk aqq lukwaqn. 
French / Français

In Conversation est une œuvre d’art public créée par Andrea Tsang Jackson, à partir d’histoires obtenues ou inspirées d’Ida Simon; de Daurene Lewis et de Rose Fortune; d’Annie-Rose et de Gérard Deveau; de Mary MacLean; et d’autres créatrices ou créateurs inconnus. Culture et art s’y entrelacent, sur cette toile vierge que représente un bâtiment abritant un stationnement public, pour raconter le vécu et l’histoire de ces personnes.

Cet immeuble de stationnement constitue la première étape du projet de réaménagement pluriannuel du Queen Elizabeth II Health Sciences Centre de Kjipuktuk (Halifax). Situé près de la Citadelle, du Musée de la Nouvelle-Écosse et du parc urbain Halifax Common, ce stationnement étagé servira aux quelque 14 000 personnes qui visitent le centre hospitalier chaque jour. L’œuvre d’art est intégrée à la conception architecturale et paysagère de l’immeuble.

Deux éléments y figurent : le littoral néo-écossais ainsi que des tissus à motifs qui sont inspirés par diverses techniques traditionnelles propres à l’artisanat. Le littoral arrime la fluidité du tissu et relie les secteurs géographiques de façon inattendue. Les images sur le tissu arborent des motifs qui sont habituellement petits en réalité, de la dimension de l’artisanat tactile, se concentrant essentiellement sur ce qui était traditionnellement « l’ouvrage des femmes », et les représentent de façon gigantesque. L’œuvre, intitulée In Conversation, illustre la représentation par l’artiste d’histoires individuelles liées à l’artisanat en Nouvelle-Écosse.

Le vécu et le rapport de chaque personne relativement à sa culture sont uniques. L’artiste a réalisé des entrevues et des recherches sur six histoires précises, notamment la sienne :

 • Ida Simon : broderie perlée et veste. Mme Simon est une artisane fabriquant des tenues cérémonielles micmaques de façon traditionnelle, qui a également reconstitué une veste ornée de perles historique à des fins éducatives pour le Musée de la Nouvelle-Écosse.
 • Daurene Lewis et Rose Fortune : assemblage courtepointe. Mme Lewis et son ancêtre loyaliste noire, Rose Fortune, étaient des leaders dans leurs communautés. Leur relation avec les arts textiles est liée à leur histoire unique. 
 • Annie-Rose et Gérard Deveau : fabrication des tapis au crochet à Chéticamp. Les Deveau étaient des artistes fabriquant des tapis au crochet et des pionniers de cette industrie, dans les années 1970, 1980 et 1990.
 • Mary MacLean : frolics gaéliques lors du foulage. Mme MacLean a grandi à Cape Breton et elle a fondé le groupe de foulage gaélique, An Cliath Clis [en gaélique].
 • Créateur inconnu : tissage de toile de ménage acadienne. Inspiré du plus ancien costume acadien présent dans la collection du Musée de la Nouvelle-Écosse. 
 • Andrea Tsang Jackson : textiles et entrepreneuriat. Le grand-père, la tante et l’oncle d’Andrea Tsang Jackson, ainsi qu’elle-même, ont tous leurs propres rapports avec les textiles, l’artisanat et les affaires. 
Scottish Gaelic / Ghàidhlig

‘S e proiseact ealain poblaich a th’ anns an Ann an Còmhradh le Andrea Tsang Jackson le naidheachdan mu agus le Ida Simon ‘is Rose Fortune, Annie-Rose ‘is Gérard Deveaux, Mary MacLean, agus luchd-cruthachaidh eile. Eadar-thoinnidh e cultur ‘is ceàird le bhith cur gu feum togalach pàircidh phoblaich mar chanbhas ghlan gus na dh’ fhiosraich iad ‘is na sgeulachdan aca innse.

‘S e seo a’ chiad phroiseact ann an ath-leasachainn ioma-bhliadhnail aig an Ionad Saidheansail Slàinte QEll ann an Kjipuktuk  / Halifax. Suidhichte faisg air a’ Chnoc Thòrr-chathair, an Taigh-tasgaidh na h-Albann Nuaidh agus a’ Choitcheann Halifax, nì e feum do chòrr ‘is 14,000 duine a thadhlas làrach an ospadail gu làitheil. Bidh an obair ealain in-fhillte ri ailtearachd ‘is cruth-tìre an togalaich.

Tha dà fheart an sàs anns an obair ealain: cladaichean na h-Albann Nuaidh agus pàtranan aodaich air an deachdadh le caochladh meadanan tradaiseanta. Ceanglaidh na cladaichean an t-aodach sruthaidh agus co-cheanglaidh iad ceàrnaidhean a’ chrutha-tìre ann an dòighean gun sùil riutha. Nì ìomhaighean an aodaich moitifean a bhios beag anns an fhìorachd – aig ìre obair-làimhe bheantainneach, le aire a’s motha air na bhiodh ‘na “h-obair-làimhe nam ban” – na’s motha na bith. Seallaidh am pìos air ainm “Ann an Còmhradh” riochdachadh an neach-ealain air naidheachdan pearsanta de chiùird ann an Albainn Nuaidh.

Bidh fiosrachd ‘is buinteanas gach duine do chultur gun choimeas. Rinn an neach-ealain agallamhan agus rannsachadh air sia naidheachdan sònraichte, an té seo leatha fhéin ‘nam  measg:

 • Ida Simon: Obair-ghrìogag ‘is Seacaid. ‘S e cruthadair de shuaicheantas tradaiseanta Mi’kmaw a th’ innte agus ath-chruthaich i seacaid ghrìogagach Mi’kmaw gus a cleachadh ann am fhoghlam le Taigh-tasgaidh na h-Albann Nuaidh.
 • Daurene Lewis & Rose Fortune: Cuilteadh. ‘S e ceannardan ‘san coimhearsnachdan a bh’ ann am Ms. Daurene ‘s a sinnsear Rose Fortune. Tha am buintealas aca ‘sna h-ealainean obair-aodaich co-cheangailte ris an eachdraidh air leth.
 • Annie-Rose agus Gérard Deveau: Fuaigheal Bhratan ann an Cheticamp. Bha na Deveauan ‘nan luchd-ealain ‘s ‘nan laochan ‘sa ghnìomhachas fhuaigheal bhratan anns na 1970’s, 80’s agus 90’s.
 • Màiri Nic Illeathain: Luadh ‘sa Ghàidhlig. Thogadh Màiri ann an Ceap Breatainn agus stéidhich i am buidheann luadhaidh An Cliath Clìs.
 • Cruthadair neo-aithnichte: Figheadaireachd Dachaigheil Acaidianach. Suidhichte air an deise a’s aosda ‘sa chruinneachadh an Taigh-tasgaidh na h- Albann Nuaidh.
 • Andrea Tsang Jackson: Obair-aodaich ‘is Obair Neach-tionnsgain. Tha buinteanas aig Andrea ‘s aig a seanair, a piuthar a màthar ‘s an duine aice uile ann an obair-aodaich, ceàird ‘is gnìomhachas.
English

In Conversation is a public art project by Andrea Tsang Jackson with stories from or about Ida Simon, Daurene Lewis & Rose Fortune, Annie-Rose & Gérard Deveau, Mary MacLean, and other unknown makers. It intertwines culture and craft, using a public parking building as a blank canvas for telling these individuals’ experiences and stories.

The parking building is the first project the multi-year redevelopment of the QEII Health Sciences Centre in Kjipuktuk / Halifax. Located near Citadel Hill, the Nova Scotia Museum, and the Halifax Common, the parkade will serve the over 14,000 people that visit the hospital site daily. The artwork is integrated into the architecture and landscape design of the building.

The artwork features two elements: Nova Scotian shorelines and patterned fabrics that are inspired by a variety of traditional craft media. The shorelines anchor the fluid fabric and connect segments of geography in unexpected ways. The fabric images take motifs that are usually small in reality — at the scale of tactile handwork, focused largely on traditionally “women’s work” — and make them larger-than-life. The piece, titled In Conversation, reflects on the artist’s representation of individual stories of craft in Nova Scotia.

Each person’s experience of and relationship to their culture is unique. The artist conducted interviews and research on six specific stories, including one of her own:

 • Ida Simon: Beading and Jacket. Ida is a maker of traditional Mi’kmaw regalia and recreated a historical Mi’kmaw beaded jacket for the Nova Scotia Museum’s educational use.
 • Daurene Lewis & Rose Fortune: Quilting. Ms. Daurene and her Black Loyalist ancestor Rose Fortune were leaders in their communities. Their relationship to textile arts are tied to their unique history. 
 • Annie-Rose and Gérard Deveau: Rug Hooking in Chéticamp. The Deveaus were rug-hooking artists and pillars of the rug hooking industry in the 1970s, 80s, and 90s.
 • Mary MacLean: Gaelic Milling Frolic. Mary grew up in Cape Breton and founded the Gaelic milling group, An Cliath Clis.
 • Unknown Maker: Acadian Homespun Weaving. Based on the oldest Acadian costume in the Nova Scotia Museum collection. 
 • Andrea Tsang Jackson: Textiles and Entrepreneurship. Andrea’s grandfather, her aunt and uncle, and she herself all have their own relationships to textiles, trade, and business. 
Arabic / اللغة العربية

إين كونفرزيشن In Conversation هو مشروع فني عام من تصميم الفنانة أندريا تسانغ جاكسون، يجسّد قصصًا مستمدّة أو متمحورة حول أيدا سيمون، ودورين لويس وروز فورتشون، وآني روز وجيرارد ديفو، فضلًا عن ماري ماكلين وسواهم من الحرفيين الآخرين غير المعروفين. يجمع المشروع بين الثقافة والبراعة الحرفية، محوّلًا مبنى موقف سيارات عام إلى قطعة من القماش الأبيض لرواية قصص هؤلاء الأشخاص وتجسيد خبراتهم.

يعتبر مبنى موقف السيارات أول مشروع من مشاريع إعادة التطوير الممتدة على عدة سنوات لمركز كيو إي تو للعلوم الصحية (QEII) في كجيبوكتوك / هاليفاكس. فموقف السيارات المتعدد الأدوار يقع على مقربة من سيتاديل هيل، ومتحف نوفا سكوشا، وهاليفاكس كومون، وسيوفر مساحات لما يزيد عن 14 ألف شخص يزورون موقع المستشفى بشكل يومي. يتميز هذا العمل الفني بكونه مدمج في الهندسة المعمارية للمبنى وتصميم المناظر الطبيعية المحيطة. 

يُبرز العمل الفني عنصرين أساسيين: شواطئ نوفا سكوشا والأنسجة المنقوشة المستوحاة من مجموعة من الوسائط الحرفية التقليدية. فالشواطئ تُسهم في إرساء النسيج المرن وتربط ما بين القطاعات والمناطق الجغرافية بطرق غير متوقعة. والصور النسيجية تلتقط النقشات التي تكون صغيرة عادة في الواقع على نطاق الأعمال اليدوية الملموسة التي تركّز إلى حد بعيد على الأعمال الحرفية النسائية التقليدية وتجعلها أكبر من الحياة نفسها. تعكس القطعة الفنية إين كونفرزيشن تجسيد الفنان للقصص الفردية التي تمثّلها الأعمال الحرفية في نوفا سكوشا. 

تتسم تجربة كل فرد والعلاقة التي تربطه بثقافته بطابع فريد متميز. فالفنانة أجرت مقابلات وأبحاث عن ست قصص محددة، بما فيها قصة متعلقة بها: 

 • أيدا سيمون: السترة والتطريز بالخرز. أيدا هي من صانعي زي الميكماك التقليدي بحيث أعادت إحياء سترة الميكماك المطرزة بالخرز بهدف استخدامها لأغراض تعليمية في متحف نوفا سكوشا.
 • دورين لويس وروز فورتون: خياطة أغطية اللحف كيلتينغ. كانت الآنسة دورين وجدتها السوداء الموالية للنظام من كبار القادة في مجتمعاتهما. ترتبط علاقتهما بالفنون النسيجية بتاريخهما المميز. 
 • آني روز وجيرارد ديفو: غزل السجاد في شيتيكامب. عُرف الفنانان ديفو بكونهما من أبرز أركان حرفة غزل السجاد في سبعينات، وثمانينات وتسعينات القرن الماضي. 
 • ماري ماكلين: حياكة النسيج القطني على الطريقة الغيلية. ترعرعت ماري في كاب بروتون وأسست مجموعة حياكة النسيج الغيلية An Cliath Clis. 
 • مبدع مجهول الهوية: حياكة النسيج البلدي الأكادي، بالاستناد إلى الزي الأكادي القديم في مجموعة متحف نوفا سكوشا. 
 • أندريا تسانغ جاكسون: المنسوجات وريادة الأعمال. كانت أندريا، وجدها، وعمتها وعمها على علاقة شخصية وثيقة بالمنسوجات، والتجارة والأعمال. 

Chinese / 中文

对话》是安德里亚··杰克森(Andrea Tsang Jackson)的一个公共艺术项目,汇集了来自或有关艾达·西蒙(Ida Simon)、道琳·刘易斯(Daurene Lewis)和 萝丝·福琼(Rose Fortune)、安妮·罗斯(Annie-Rose)和 热拉尔·德沃(Gérard Deveau)、玛丽·麦克莱恩(Mary MacLean)和其他不知名的制作者的故事。它将文化和工艺交织在一起,以公共停车楼为空白画布,讲述这些人的经历和故事。

这个多层停车楼是位于哈利法克斯的QEII健康科学中心多年来重建的第一个项目。
这个多层停车楼是位于城堡山、新斯科舍省博物馆和哈利法克斯公共公园附近,将为每天访问医院的14,000多人提供服务。该艺术项目与大楼的建筑和景观设计融为一体。

该艺术项目有两个元素:新斯科舍省的海岸线和图案织物,其灵感来自各种传统工艺媒体。海岸线固定了流动的织物,并以出乎意料的方式连接了地理的各个部分。织物图像采用了在现实中通常很小但触摸可感知的图案,主要集中在传统的妇女工作上,并比实际尺寸略大。这幅名为《对话》的作品反映了艺术家对新斯科舍省个人工艺故事的表述。

每个人对其文化的体验和关系都是独一无二的。艺术家对六个具体的故事进行了采访和研究,包括她自己的一个故事。

 • 伊达·西蒙:串珠和夹克伊达是一个传统的米克迈克族服饰的制作者,她为新斯科舍博物馆的教育用途重新制作了一件古代米克迈克族串珠外套。 
 • 多伦·刘易斯和萝丝·福琼:绗缝道琳女士和她的黑人保皇党祖先萝丝·福琼是他们社区的领袖。他们对纺织艺术的热爱源于他们家族独特的历史。
 • 安妮·-罗斯和热拉尔·德沃:谢蒂坎普(Chéticamp)的地毯钩编。20世纪70年代、80年代和90年代,德沃夫妇是地毯钩编艺术家,也是地毯钩编行业的典范。
 • 玛丽·麦克莱恩:盖尔人传统缩绒活动玛丽在布雷顿角长大,创立了盖尔人缩绒小组 An Cliath Clis
 • 未知工匠:阿卡迪亚土布编织基于新斯科舍博物馆收藏的最古老的阿卡迪亚服装。 
 • 安德里亚··杰克森:纺织与创业精神安德里亚的外祖父、她的姨姨和姨夫以及她本人的事业都与纺织、贸易和商业相关。

THE STORIES

Six individuals and their ties to craft are the inspiration behind In Conversation. Find out more about each story through images, audio interviews, and other resources.

HOW STORIES ARE TOLD

One of the most important aspects of In Conversation is how the stories are collected and represented. Learn more about the artist’s specific approach in interpreting and telling other people’s stories.

What is it made of?

This permanent art installation was designed in the artist’s studio and produced with the expertise of an external manufacturer.

3rd Story Workshop Logo

ABOUT THE ARTIST

Andrea Tsang Jackson is a Canadian-born visual artist of Chinese descent based in Kjipuktuk / Halifax, Nova Scotia. Her work takes the traditional craft medium of quilting and applies it to a contemporary context.

ACKNOWLEDGEMENTS

This project is possible with the participation of many people who offered their time, knowledge, and collaboration.